Recyklace elektroodpadu

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři

Dnem 13.8.2005 vstupuje v účinnost zákon o odpadech č.223/2001 Zb., který ukládá výrobců, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností. Zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, pro dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.

Mezi základními povinnostmi výrobců a dovozců je zajištění zpětného odběru výrobků, respektive tříděného sběru, jeho zpracování a další využití materiálu. Současně zákon ukládá výrobcům navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu ulehčila jejich demontáž a další materiálové využití. Společnost BIOMETRIC, spol. s.r.o. tyto povinnosti řeší zapojením se do kolektivního systému SEWA. Zákon umožňuje výrobcům krýt finanční náklady prokazatelně vynaložené na povinný sběr a likvidaci elektrozařízení navýšením ceny u výrobků uvedených na trh po dni 13.8.2005 (dále jen recyklační poplatek), cena výrobku je navýšená o částku odpovídající hodnotě recyklačního poplatku (tzv. neviditelný poplatek). Výška recyklačního poplatku pro jednotlivé kategorie elektrozařízení a způsob, jakým bude poplatek vybírán, je známo a uveřejněno na internetové stránce společnosti, která provozuje kolektivní sběr.

Na základě dohody s odběrateli společnost BIOMETRIC, spol. s.r.o. zabezpečí bezplatný zpětný odběr elektrozařízení. Výrobky společnosti BIOMETRIC, spol. s.r.o. odevzdané v systému zpětného odběru musí obsahovat všechny hlavní komponenty a agregáty a nesmí být poškozené tak, aby představovaly zdravotní riziko.

Recyklácia